Saturday, July 25, 2009

KESEMPURNAAN AL FATIHAHSalam ceria, sihat, kaya, bahagia,

Segala puji bagi Allah yang mewahyukan Surah Al-Fatihah (Ibu Quran) yang menjadi sumber membangkitkan SUARA HATI; pemberi informasi yang maha penting, pembisik kebenaran yang abadi. Menjadi dasar membina akhlak terpuji, memantapkan keyakinan harapan dalam segala permintaan. Menjadi ’auto-pilot’ dalam diri ke arah KEJAYAAN HAKIKI di dunia dan akhirat.

Dengan niat meminta bimbingan Allah bagi memahami dan menghayati serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman Agong dari Allah.
Dimulai dengan:-

1. Bismillaahirrahmaanirrahiim.
- Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Pembuka: Memulai atas nama Allah.
- Prinsip ini menyedarkan diri untuk bersikap rahman dan rahim kepada setiap makhluk dalam memulai sesuatu (tentunya kebaikan). Inilah dasar yang berupaya membuka suara hati yang akan membisiki dan mendorong diri ke arah kebaikan dan kejayaan. Kita akan lebih percaya diri kerana kita bertindak atas nama Allah Yang Maha Mulia, Maha Agong lagi Maha Perkasa.

2. Alhamdulillaahirabbil ’Aalamiin.
- Segala puji bagi Allah semesta alam.
Memuji Allah: Berfikir dan berjiwa besar(thinking big)
- Kita akan sentiasa merasa dalam curahan rahmat Allah, pemilik alam semesta. Akan merasa tenteram, rasa dilindungi kerana didasari suara hati oleh kepercayaan bahawa kita berbuat apa pun hanya atas tugas mensejahterakan bumi milik Allah. Maka semestinya kita selalu mengati semua sifat-sifat Allah sebagai landasan kecerdasan emosi dan spiritual.

3. Arrahmaanirrahiim.
- Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Bekal: Sikap mengasihi sesama makhluk (thinking deep)
- Untuk meraih suatu kepercayaan, harus didasari oleh sikap rahman dan rahim kepada diri dan semua orang. Sentiasa berfikir untuk memberi manfaat sesama manusia dan tidak merugikan orang lain, inilah kunci kesejahteraan sosial.

4. Maaliki Yaumiddiin.
- Pemilik/ Raja Hari Pembalasan.
Tujuan: Matlamat asas kita dihidupkan (visioner)
- Selalu berorientasikan masa depan (visi impian), memiliki tujuan dan harapan yang jelas, serta mematuhi perancangan yang benar dalam mencapai matlamat hidup. Memiliki kesedaran penuh bahawa kejayaan tidak BOLEH dicapai dengan jalan yang dilarang. Inilah jaminan KEJAYAAN bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah semata-mata.

5. Iyyaaka Na’budu Wa Iyyaaka Nasta’iin.
- Hanya kepada Mu kami mengabdi dan hanya kepada Mu kami meminta pertolongan.
Memelihara prinsip: Mengukuhkan keimanan (integrity)
- Berprinsip jelas dan kukuh hanya kerana Allah yang Esa. Melakukan sesuatu dengan penuh kejujuran dan bersungguh-sungguh sedaya upaya dengan bijaksana untuk mencapai matlamat kerana merasa sentiasa ’dilihat’ Allah. Sentiasa sanggup menghadapi rintangan dan redha dengan kegagalan tanpa putus asa meneruskan usaha dengan penuh keikhlasan.
6. Ihdinash Shiraathal Mustaqiim.
- Tunjukilah kami ke jalan yang luas dan lurus.
Pedoman: Sentiasa memperbaiki tindakan (improve action)
- Inilah langkah mengikuti SUARA HATI dalam fikiran ke alam nyata, berupa tindakan yang berpandukan format fikiran yang terbentuk dari ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, ia itu berfikir bertindak atas nama Allah, selalu bersikap rahman- rahim, memiliki visi yang jelas, berprinsip peribadi kukuh dan teguh. Di sinilah letaknya perjuangan yang sesungguhnya, langkah Islam yang diaplikasikan secara menyeluruh.

7. Shiraathal Ladziina An’amta’Alaihim, Ghairil Maghdhuubi’Alaihim Waladh Dhaalliin.
- Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan yang sesat.
Penyempurnaan: Kesungguhan dan keredhaan (evaluation and continuous improvement).
- Dalam perjalanan hidup ini, teruslah bersihkan hati, asah fikiran dan baiki pelaksanaan secara berterusan (kaizen), sehingga terasa dan terbentuk perubahan-perubahan dalam pencapaian jasmani dan rohani. Dengan penuh yakin jalan Allah sangat luas menjanjikan kejayaan hakiki demi mencari redha Allah.

8. Amiin.
- Kabulkanlah.
Ikhlas: Menerima segala ketentuan Allah (sincerity)
- Apa pun yang berlaku, bersyukur, terima dengan ikhlas untuk lebih bermuhasabah, mengkaji dan lebih berusaha kerana yakin bahawa usaha kita belum sempurna menurut ketetapan (qadak dan qadar) Allah.

Bacalah berulang-ulang dengan meminta bimbinganNya dengan niat ikhlas kerana Allah. Semoga diberkat.

No comments:

Post a Comment